ข้อมูลบุคลากร

   ข่าวประชาสัมพันธ์


        02/05/62: เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562
        03/04/62: เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562
        06/03/62: เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562
        07/02/62: เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 4 เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562
        22/01/62: เผยแพร่ แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2566 งานแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        22/01/62: เผยแพร่ แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 งานแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        04/01/62: เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 3 เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
        11/12/61: งานพัสดุ เอกสาร ประกอบการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
        11/12/61: งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
        03/12/61: งานบัญชี เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562
        03/12/61: งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
        30/11/61: งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
        28/11/61: เผยแพร่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 440,000 งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
        23/11/61: เผยแพร่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ราคา 5,800,000 งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
        04/05/61: เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 7 ประจำปี 2561
        09/04/61 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 6 ประจำปี 2561
        06/03/61 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 5 ประจำปี 2561
       05/02/61 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 4 ประจำปี 2561
       08/01/61 : เผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ งวดที่ 3 ประจำปี 2561
       


     update : 08/05/2562 16:58