วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ข้อกำหนด เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560

แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

แบบรับรองการนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจาปีการศึกษา 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ-3)

แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ-2)

ข้อกำหนดประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อกำหนดประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

ข้อกำหนดประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ข้อกำหนดประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อกำหนดประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อกำหนดประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

ข้อกำหนดประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ข้อกำหนดประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อกำหนดประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ข้อกำหนดประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว

ข้อกำหนดประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

ข้อกำหนดประเภทที่ 12 การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติม งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ***
update : 27/10/2560