1. คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

  นายอภิชาติ กุลธานี นายอภิชาติ กุลธานี
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
  093 139 9949
  นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์ นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  093 321 7772
  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  (งานวางแผนและงบประมาณ งานความร่วมมือ และงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ)
  093 321 4448
  นายกฤษณเดช ราษีทอง นายกฤษณเดช ราษีทอง
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  (งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
  093 321 4449
 2. ทำเนียบผู้บริหาร

  ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

  นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ
  นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ
  2538 - 2539
  นายณรงค์ เลียมไธสง
  นายณรงค์ เลียมไธสง
  2539 - 2540
  นายรังสิต ธงภักดิ์
  นายรังสิต ธงภักดิ์
  2540 - 2542
  นายพิมาน พอกเพิ่มดี
  นายพิมาน พอกเพิ่มดี
  2542 - 2544
  นายอดุลชัย โคตะวีระ
  นายอดุลชัย โคตะวีระ
  2544 - 2550
  นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง
  นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง
  2550 - 2552
  นายมานะ ด้วงทวี
  นายมานะ ด้วงทวี
  2552 - 2553
  นายนิยม แสงวงศ์
  นายนิยม แสงวงศ์
  2553 - 2557
  นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น
  นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น
  2557 - 2560
  นายอภิชาติ กุลธานี
  นายอภิชาติ กุลธานี
  093 139 9949
  2560 - ปัจจุบัน
 3. คณะกรรมการวิทยาลัย

  คณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

  1. นายพิมาน พอกเพิ่มดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นายมงคล โภคทรัพย์ ผู้แทนครู กรรมการ
  3. นายนพดล โสนทอง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  4. นางลักขณา บุญศิริ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  5. นายเอกธนัช ใจมั่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6. นายสุทัศน์ ศรีสวาท ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  7. พระครูโสภณธรรมรังสี ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  8. พระครูปริยัติกิจธรรมรง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  9. นางอรทัย อำไพภิญโญกุล ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ
  10. นายประวิทย์ จิตรโสภี ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ
  11. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ ผู้แทนสถานประกอบการ กรรมการ
  12. นางราตรี ชัยมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  13. พ.ต.ท.เชิด เรืองสุขสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  14. นายอาทิตย์ วิบูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  15. นายนิรันดร์ สุวรรณปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  16. นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
 4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

  1. นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ
  2. นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
  3. (ว่าง) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
  4. นายกฤษณะ ราษีทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
  5. นางชมบุญ ลาภอุปภัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  6. นายเทอดศักดิ์ ผลพูน ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ
  7. นายวุฒธิชัย จันทร์ศิริ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
  8. นายประพันธ์ ธรรมรส ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
  9. นายมงคล โภคทรัพย์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10. นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11. นางสาวอัญญานี สมบูรณ์รัตน์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  12. นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการและเลขานุการ
 5. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์
  นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  093 321 7772

  งานบริหารงานทั่วไป อธิบาย

  งานบุคลากร อธิบาย

  งานการเงิน อธิบาย

  งานการบัญชี คำอธิบาย

  งานพัสดุ คำอธิบาย

  งานอาคารสถานที่ คำอธิบาย

  งานทะเบียน คำอธิบาย

  งานประชาสัมพันธ์ คำอธิบาย

 6. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  093 321 4448

  งานวางแผนและงบประมาณ

  นางสาวจามมัจจุลี มีศิลป์ ครู คศ. 1 หัวหน้างาน 000 000 0000

  งานความร่วมมือ

  นายสุรพงษ์ วงษ์สุนทร ครูผู้ช่วย หัวหน้างาน 000 000 0000

  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

  นางสาวพัชญา เดชวารี พนักงานราชการ หัวหน้างาน 000 000 0000

  นายกฤษณเดช ราษีทอง
  นายกฤษณเดช ราษีทอง
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  093 321 4449

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  นายอัฐวุธ สุไต้ทอน พนักงานราชการ หัวหน้างาน 000 000 0000

  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี พนักงานราชการ หัวหน้างาน 000 000 0000

  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  นายมงคล โภคทรัพย์ ครู คศ. 2 หัวหน้างาน 000 000 0000

 7. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

  นายกฤษณเดช ราษีทอง
  นายกฤษณเดช ราษีทอง
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  093 321 4449

  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา อธิบาย

  งานครูที่ปรึกษา อธิบาย

  งานปกครอง อธิบาย

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน คำอธิบาย

  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา คำอธิบาย

  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน คำอธิบาย

 8. ฝ่ายวิชาการ

  ฝ่ายวิชาการ

  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  093 321 4448

  แผนกวิชา สามัญ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

  นายอักษรเพชร วิจิตรเรืองชัย พนักงานราชการ หัวหน้าแผนก 000 000 0000
  นายสุรพงษ์ วงษ์สุนทร ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 000 000 0000
  นายไตรรัตน์ ชูเชิด ครูพิเศษ ประจำแผนก 000 000 0000

  ช่างไฟฟ้ากำลัง

  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  นายจักรพงษ์ ปัญญาดี พนักงานราชการ หัวหน้าแผนก 000 000 0000
  นายอัฐวุธ สุไต้ทอน พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 000 000 0000

  เทคนิคพื้นฐาน

  นายอดิศร วัฒนานุสิทธิ์ พนักงานราชการ หัวหน้าแผนก 000 000 0000

  การบัญชี

  คอมพิวเตอร์

  คหกรรม

  การโรงแรม

  นางสาวพัชรี แก้วดวง ครูพิเศษ หัวหน้าแผนก 000 000 0000

  เกษตร

  นายเกษม วงษ์สมบูรณ์ ครูพิเศษ หัวหน้าแผนก 000 000 0000
  นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เงิน ครูพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 000 000 0000

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อธิบาย

  งานวัดผลและประเมินผล อธิบาย

  งานวิทยบริการและห้องสมุด คำอธิบาย

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คำอธิบาย

  งานสื่อการเรียนการสอน คำอธิบาย

  งานบริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ คำอธิบาย