60-09-27 : เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

Thumbnail Image Table
60100400301
4/10/2560 13:48:01
Size (KB)  :  170 KB
60100400302
4/10/2560 13:48:05
Size (KB)  :  178 KB
60100400303
4/10/2560 13:48:10
Size (KB)  :  162 KB
60100400304
4/10/2560 13:48:16
Size (KB)  :  160 KB
60100400305
4/10/2560 13:48:21
Size (KB)  :  176 KB
60100400306
4/10/2560 13:48:25
Size (KB)  :  135 KB
60100400307
4/10/2560 13:48:30
Size (KB)  :  190 KB
60100400308
4/10/2560 13:48:35
Size (KB)  :  171 KB
60100400309
4/10/2560 13:48:39
Size (KB)  :  168 KB
60100400310
4/10/2560 13:48:46
Size (KB)  :  145 KB
60100400311
4/10/2560 13:48:52
Size (KB)  :  155 KB
60100400312
4/10/2560 13:48:57
Size (KB)  :  178 KB
Pages:     1 2 3 4 5