60-09-27 : เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

Thumbnail Image Table
60100400313
4/10/2560 13:49:02
Size (KB)  :  173 KB
60100400314
4/10/2560 13:49:07
Size (KB)  :  180 KB
60100400315
4/10/2560 13:49:13
Size (KB)  :  186 KB
60100400316
4/10/2560 13:49:18
Size (KB)  :  164 KB
60100400317
4/10/2560 13:49:22
Size (KB)  :  158 KB
60100400318
4/10/2560 13:49:27
Size (KB)  :  184 KB
60100400319
4/10/2560 13:49:32
Size (KB)  :  178 KB
60100400320
4/10/2560 13:49:38
Size (KB)  :  149 KB
60100400321
4/10/2560 13:49:44
Size (KB)  :  168 KB
60100400322
4/10/2560 13:49:52
Size (KB)  :  179 KB
60100400323
4/10/2560 13:49:57
Size (KB)  :  170 KB
60100400324
4/10/2560 13:50:03
Size (KB)  :  168 KB
Pages:     1 2 3 4 5