60-09-27 : เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

Thumbnail Image Table
60100400325
4/10/2560 13:50:08
Size (KB)  :  175 KB
60100400326
4/10/2560 13:50:13
Size (KB)  :  157 KB
60100400327
4/10/2560 13:50:19
Size (KB)  :  136 KB
60100400328
4/10/2560 13:50:24
Size (KB)  :  109 KB
60100400329
4/10/2560 13:50:31
Size (KB)  :  206 KB
60100400330
4/10/2560 13:50:37
Size (KB)  :  210 KB
60100400331
4/10/2560 13:50:41
Size (KB)  :  213 KB
60100400332
4/10/2560 13:50:46
Size (KB)  :  167 KB
60100400333
4/10/2560 13:50:51
Size (KB)  :  182 KB
60100400334
4/10/2560 13:50:57
Size (KB)  :  143 KB
60100400335
4/10/2560 13:51:01
Size (KB)  :  230 KB
60100400336
4/10/2560 13:51:08
Size (KB)  :  231 KB
Pages:     1 2 3 4 5