60-09-27 : เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

Thumbnail Image Table
60100400337
4/10/2560 13:51:12
Size (KB)  :  240 KB
60100400338
4/10/2560 13:51:16
Size (KB)  :  218 KB
60100400339
4/10/2560 13:51:21
Size (KB)  :  221 KB
60100400340
4/10/2560 13:51:26
Size (KB)  :  227 KB
60100400341
4/10/2560 13:51:31
Size (KB)  :  211 KB
60100400342
4/10/2560 13:51:38
Size (KB)  :  198 KB
60100400343
4/10/2560 13:51:44
Size (KB)  :  208 KB
60100400344
4/10/2560 13:51:49
Size (KB)  :  226 KB
60100400345
4/10/2560 13:51:55
Size (KB)  :  129 KB
60100400346
4/10/2560 13:51:59
Size (KB)  :  148 KB
60100400347
4/10/2560 13:52:04
Size (KB)  :  144 KB
60100400348
4/10/2560 13:52:08
Size (KB)  :  218 KB
Pages:     1 2 3 4 5