60-09-27 : เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

Thumbnail Image Table
60100400349
4/10/2560 13:52:13
Size (KB)  :  185 KB
60100400350
4/10/2560 13:52:18
Size (KB)  :  179 KB
60100400351
4/10/2560 13:52:22
Size (KB)  :  196 KB
60100400352
4/10/2560 13:52:27
Size (KB)  :  209 KB
60100400353
4/10/2560 13:52:33
Size (KB)  :  210 KB
60100400354
4/10/2560 13:52:39
Size (KB)  :  242 KB
60100400355
4/10/2560 13:52:44
Size (KB)  :  207 KB
60100400356
4/10/2560 13:52:50
Size (KB)  :  234 KB
60100400357
4/10/2560 13:52:56
Size (KB)  :  177 KB
60100400358
4/10/2560 13:53:03
Size (KB)  :  203 KB
Pages:     1 2 3 4 5